Site Logotype

Privacybeleid Praktijk Enerqi (dd 1-1-2022)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

ls uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De bewaartermijn van uw gegevens is wettelijk vastgelegd en betreft 15jaar, startend na de laatste behandeling. Bij minderjarigen is de bewaartermijn 15jaar vanaf het moment dat de minderjarige volwassen is geworden.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden.
Als acupunctuur door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, kunt u deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.
De gegevens die ik vastleg voor de nota zijn:
– Uw naam, adres en woonplaats
– Uw geboortedatum
– De datum van de behandeling
– Een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘Consult Acupunctuur, prestatiecode 24104’ of ‘Consult Kinesiologie, prestatiecode 24002’